حمایت از کودکان کم توان بیمار و بازمانده از تحصیل بنیاد نیکوکاری فرشته ها