اخبار واحد کتاب یاری

از تهران تا سیستان با بنیاد فرشته ها(واحد کتاب یاری)

اهدا لوازم تحریر بنیاد فرشته ها(واحد کتاب یاری)

اهدا سبد کالا بنیاد فرشته ها( واحد کتاب یاری)

گزارش افتتاحیه واحد کتاب یاری